ЗНО-2018 з англійської мови

У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови відбудеться 01 червня.
Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного року можуть обрати англійську мову як третій предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Зміст сертифікаційної роботи з англійської мови визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Програму розроблено на основі чинних навчальних програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів.
Сертифікаційна робота з англійської мови налічує 59 завдань різних форм та складається з чотирьох частин: «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань), «Читання» (22 завдання), «Використання мови» (20 завдань) і «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).
При визначенні результату зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови за шкалою 100–200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи. Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційної роботи (подано в Характеристиці сертифікаційної роботи) та Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
У процесі визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100–200 балів буде встановлено поріг «склав/не склав» – мінімальний тестовий бал, який за виконання сертифікаційної роботи може отримати учасник із мінімальним рівнем знань. На основі тестового бала кожного учасника, який подолав поріг «склав/не склав», буде визначено його рейтингову оцінку за шкалою 100–200 балів.
Учасники, які подолають поріг «склав/не склав», зможуть узяти участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів. Випускники загальноосвітніх навчальних закладів поточного року, які обрали англійську мову для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, також отримають оцінку за шкалою 1–12 балів. Для тих, хто вивчав англійську мову на стандартному або академічному рівні, в процесі визначення результату буде використано тестовий бал, отриманий учасником за виконання завдань № 1-16 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», № 17–32 частини «Читання», № 49–58 частини «Використання мови» та № 59 частини «Письмо». Для тих, хто вивчав англійську мову на профільному рівні використовуватиметься тестовий бал отриманий за виконання усіх завдань тесту.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників до 15 червня 2018 року.
Характеристика сертифікаційної роботи
У характеристиці сертифікаційної роботи з англійської мови визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови.
Сертифікаційна робота з англійської мови містить 59 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 72. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.
Результат виконання всіх завдань буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи закладів освіти 2018 року (за вибором випускника), які вивчали англійську мову на профільномурівні та буде використано під час прийому до вищих навчальних закладів.
Робота складається з чотирьох частин:

  • Частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (Tasks 1–3) містить 16 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання треба позначити в бланку відповідейА.
  • Частина «Читання» (Tasks 4–7) містить 22 завдання різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
  • Частина «Використання мови» (Task 8 і Task 9) містить 20 завдань. Відповіді на ці завдання позначаються в бланку відповідей А.
  • Частина «Письмо» містить одне завдання відкритої форми. Відповідь на це завдання записується в бланку відповідей Б.

Результат виконання завдань Tasks 1–3 частини «Розуміння мови на слух (аудіювання)», Tasks 4–6 частини «Читання», Task 9 частини «Використання мови» та частини «Письмо» буде зараховано як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи закладів освіти 2018 року (за вибором випускника), які вивчали англійську мову на рівні стандарту або академічному рівні.

Типи завдань сертифікаційної роботи та схеми нарахування балів за виконання завдань

Форма / опис завдання Схема нарахування балів

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

Завдання має основу та три (Task 1: № 1–6*, Task 3: № 12–16*) або чотири (Task 5: № 22–26*) варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.

У завданнях (Task 2: № 7–11*) пропонують визначити правильність чи неправильність наведеного твердження щодо змісту прослуханого/прочитаного. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях (Task 4: № 17–21*, Task 6: № 27–32*) пропонують підібрати заголовки до текстів/частин текстів із наведених варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і позначив відповідь у бланку відповідей А.

0 або 1 бал: 1 бал – за правильно встановлену відповідність; 0 балів, якщо правильної відповідності не встановлено, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання на заповнення пропусків у тексті.

У завданнях (Task 7: № 33–38, Task 8: 39–48, Task 9: № 49–58*) пропонують доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/ словами з наведених варіантів. Завдання вважають виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.

0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.

Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Завдання 59* передбачає створення учасником зовнішнього незалежного оцінювання власного висловлення відповідно до запропонованої комунікативної ситуації в бланку відповідей Б.

від 0 до 14 балів за критеріями змісту та мовного оформлення:

а. Змістове наповнення (опрацювання трьох умов, зазначених у комунікативній ситуації): а1 – перша умова: 0, 1 або 2 бали; а2 – друга умова: 0, 1 або 2 бали; а3 – третя умова: 0, 1 або 2 бали.

b. Структура тексту та зв’язність: b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті): 0, 1 або 2 бали; b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (твір, лист, оголошення, записка тощо): 0, 1 або 2 бали.

с. Використання лексики (лексична наповнюваність, володіння лексичним матеріалом): 0, 1 або 2 бали.

d. Використання граматики (морфологія, синтаксис, орфографія): 0, 1 або 2 бали.

Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то всю роботу оцінюють у 0 балів.  Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій d. Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.  Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважають ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 балів.

Критерії оцінювання

Цей розділ містить інформацію, яка допоможе учаснику підготуватися до виконання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови. Власне висловлення має бути написано логічно і послідовно з опрацюванням  зазначених умов та відповідно до заданого формату.

Критерії оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з англійської мови зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року

Зміст і мовне оформлення власного висловлення оцінюють за сімома критеріями (a1, a2, a3, b1, b2, c та d), як викладено в таблиці 1.

Таблиця 1

Критерії Змістовий вияв і композиційне оформлення критерію Бали

а. Змістове наповнення

(опрацювання умов, зазначених у ситуації):

а1 – перша умова;

а2 – друга умова;

а3 – третя умова

а1 – перша умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0
а2 – друга умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0
а3 – третя умова
Умова опрацьована повністю 2
Умова лише згадана 1
Умова не опрацьована й не згадана 0

b. Структура тексту та зв’язність:

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті);

b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

b1 – логіка викладу та зв’язність тексту (наявність з’єднувальних елементів у тексті)

Текст укладено логічно й послідовно.

З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.

У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо.

2

Логіка викладу частково порушена.

З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах є частково.

1
З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень. 0
b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (особистий чи офіційний лист)

Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту повністю відповідають меті написання.

У листі використовуються лексичні та граматичні структури, прийнятні для письмових висловлень приватного чи офіційного характеру.

Лист оформлено відповідно до правил написання та оформлення листів у країнах, мова яких вивчалася.

У листі наявні:

•     привітання (greeting);

Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання, оцінка за даний критерій – 1 бал.

•     вступ (opening remarks);

•    основна частина (main body) обов’язково структурована за змістовими абзацами, наявні три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);

•     кінцівка (closing remarks);

•     прощання (ending);

•  підпис (name) – вигадане ім’я або ім’я та прізвище відповідно до формату листа.

2
Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог. 1
Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні. 0

с. Використання лексики:

– лексична наповнюваність;

– володіння лексичним матеріалом

Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.

Можлива наявність лексичних помилок (максимум три), що не впливають на розуміння написаного.

2

Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації.

У роботі є лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців.

1
Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий. 0

d. Використання граматики:

– морфологія;

– синтаксис;

– орфографія

Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на:

·         вживання числа і особи в дієслівних часових формах;

·         порушення порядку слів у реченні;

·         вживання частки to з інфінітивом;

·         вживання незлічуваних іменників (типу advice).

Якщо серед восьми помилок є помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, робота оцінюється в 1 бал.

2
У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного. 1
У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного. 0
  1. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій а. Змістове наповнення, то вся робота оцінюється в 0 балів.
  1. Якщо учасник ЗНО отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або за критерій Використання граматики, то вся робота оцінюється в 0 балів.
  1. Якщо учасник ЗНО не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в 0 балів.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *